Історія України

Київська Русь в період політичної єдності (80-ті рр. ІХ – перша третина ХІІ ст.).

1. Історіографія та її періодизація історії Київської Русі.
2. Перетворення Праукраїнської держави у Східнослов’янську імперію Київська Русь. Князювання Олега, Ігоря, Ольги та Святослава.
3. Князювання Володимира Великого і Ярослава Мудрого: європейське визнання Київської держави.
4. Київська держава за Ярославичів. Володимир Мономах та Мстислав Володимирович на княжому столі.
5. Язичництво і християнство на Русі. Похрещення Русі і утвердження християнства.
6. Державно–політична система Київської держави: династія і княжа влада, боярська рада, князівські з’їзди, віче.
7. Розвиток сільського господарства. Формування феодального землеволодіння.
8. Місто і його околиця: управління, ремесло і промисли, будівництво.
9. Торгівля та зовнішня політика Київської держави.
10. Соціальна структура і становище селянства. Народні рухи.

Визволення України з-під влади Золотої Орди та відновлення в ній удільного устрою династією Ольгердовичів.

1. Характер присутності монголо-татар в Україні.
2. Похід литовсько-руських військ у Наддніпрянщину і відродження удільного устрою в Україні. Битва на Синіх Водах.
3. Київське удільне князівство Володимира Ольгердовича (1362-1394).
4. Кревська унія: передумови, мета і наслідки (1385).
5. Ліквідація удільних князівств в Україні та спроба централізації Великого князівства Литовського за князювання Вітовта Кейстутовича (1392-1430).
6. Боротьба руської шляхти за відродження автономії руських земель, проти посилення польсько-литовського альянсу і влади польської корони в Україні у 30-х –40-х рр. XV ст.
7. Відновлення Волинського і Київського удільних князівств та їх остаточна ліквідація (1435 – 1470).
8. Останні спроби відновити автономну державність в Україні (кінець XV – початок XVI ст.).

Козацтво України: походження, становлення і формування в окремий суспільний стан (середина XV – кінець XVI ст.).

1. Українське козацтво в історіографії XVII – XX ст.: від перших згадок до утворення Запорозьких Січей XVI ст. 
2. Основні теорії та сучасні уявлення про походження українського козацтва.
3. Перші сто років існування козацтва
4. Участь козаків в обороні південних кордонів України до середини XVI ст. під проводом П.Лянцкоронського, О.Дашковича, Б. Претвича та інших.
5. Заснування Запорозької Січі на о. Хортиця Д. Вишневецьким.
6. Проаналізувати особливості функціонування Томаківської Січі.
7. Військові походи запорожців проти татар і турків у 70-80-х роках XVI ст.
8. Утворення реєстрового козацтва. Реформа С. Баторія.
9. Повстання під проводом гетьмана реєстрового козацтва К. Косинського.
10. Заснування нової Базавлуцької Січі. Щоденник Е. Лясоти як історичний документ.
11. Українське козацтво в планах держав антитурецької коаліції та їх походи проти татар і турків у Молдову, Крим і Трансільванію у 90-х роках.
12. Участь козацько-селянських мас під проводом С.Наливайка, Г.Лободи і М.Шаули у боротьбі проти польської влади.
13. Антикозацькі дії уряду Речі Посполитої наприкінці XVI ст. та їх наслідки.

Україна-Гетьманщина наприкінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.

1. Внутрішня і зовнішня політика уряду І.Мазепи у 90-х роках ХVІІ ст. – першому десятилітті ХVІІІ ст.
2. Національно-визвольний рух на Правобережній Україні у 90-х роках ХVІІ ст. Петро Іваненко (Петрик).
3. Початок Північної війни і посилення колоніальної політики російського уряду щодо України (1700-1703 рр.).
4. Передумови, причини, завдання й особливості національно-визвольного повстання на Правобережній Україні у 1702 р.
5. Хід повстання восени – взимку 1702 р. під керівництвом С.Палія та С.Самуся.
6. Визвольний рух у 1703 – першій половині 1704 рр.
7. Характер стосунків І.Мазепи й С.Палія.
8. Політична ситуація на Правобережній Україні в другій половині 1704 – 1708 рр.
9. Причини та мотиви, що спричинили перехід групи старшин, козаків на чолі з І.Мазепою на бік шведського короля. Воєнні дії восени 1708 – травні 1709 рр.
10. Ставлення Запорозької Січі до акції мазепинців. Українсько-шведський договір 27 березня 1709 р.
11. Ставлення Криму і Туреччини до подій в Гетьманщині.
12. Облога Полтави. Полтавська битва 27 червня 1709 р.
13. Причини поразки виступу мазепинців. Значення в історії України постаті І.Мазепи.

Діяльність уряду П.Орлика в екзилі (1709 – 1714 рр.).

1. Мазепинці на території Туреччини: становище, настрої, політична боротьба. Дати оцінку.
2. Постать Пилипа Орлика.
3. Зміст та ідеологічні засади Конституції 1710 р.
4. Основні напрямки діяльності уряду П.Орлика у 1710 – 1712 рр.
5. Місце України-Гетьманщини у міждержавних та політичних планах Туреччини, Росії, Польщі, Криму в 1712 – 1714 рр.

Інкорпораційна політика Російської імперії в Україні в першій половині XVIII ст.

1. Посилення влади російського уряду в Україні в першій чверті XVIII ст. (1709 – 1721 рр.). Гетьманування І. Скоропадського.
2. Економічні, освітні й церковна реформи в Росії та специфіка їх реалізації в Україні.
3. Утворення та діяльність Першої Малоросійської колегії у 1722 р.
4. Реакція козацької старшини на політику російського уряду щодо України. Павло Полуботок.
5. Інкорпораційна реформа 1723 – 1725 рр.
6. Причини відновлення гетьманства російською владою.
7. Діяльність гетьманського уряду Д.Апостола.
8. Сутність внутрішньої політики “Правління гетьманського уряду” (1734 – 1750 рр.).
9. Особливості соціально-політичного устрою Слобожанщини.
10. Реформи 20 – 40-х рр. “Комісії заснування слобідських полків”.
11. Використання військового і господарського потенціалу України у російсько-турецькій війні 1734 – 1739 рр.

Політичне становище Гетьманщини в 1750 – 1764 рр.

1. Відновлення гетьманства урядом Єлизавети Петрівни. Останній гетьман України Кирило Розумовський.
2. Державно-політична і економічна діяльність гетьмана К.Розумовського.
3. Ліквідація в Україні гетьманської форми правління. Причини і наслідки.

Зведення Гетьманщини і Слобожанщини до стану окраїн Російської імперії (1764 – 1799 рр.).

1. Заміна гетьманського уряду другою Малоросійською колегією та її компетенція.
2. Перетворення центральних установ Гетьманату у департаменти другої Малоросійської колегії.
3. Централізаторська політика російського уряду кінця 60-70-х рр. в Гетьманщині.
4. Скасування адміністративно-політичних особливостей Слобідської України (60-80 рр.).
5. Знищення залишків національної державності на Лівобережній Україні у 80-90-х рр.
6. Суспільно-політична ситуація в Україні під час підготовки роботи Комісії по складанню нового Уложення законів (1767—1774).

Нова Запорозька Січ 1734 – 1775. Нові козацькі військово-політичні утворення наприкінці ХVІІІ ст.

1. Олешківська Січ. Кам’янецька Січ.
2. Створення Нової Січі у 1734 р. Особливості внутрішнього устрою та господарського життя запорозького козацтва.
3. Обмеження царизмом самоврядування, прав і привілеїв запорозького козацтва.
4. Участь Запорозького війська в російсько-турецькій війні 1768 – 1774 рр.
5. Причини ліквідації Запорозької Січі.
6. Особливості суспільно-політичного статусу козацьких військово-політичних об’єднань після ліквідації Запорозької Січі (остання чверть XVIII ст.). Утворення та характер діяльності Чорноморського козацького війська.
7. Роль Задунайської Січі у суспільно-політичному житті України.
8. Значення запорозького козацтва в історії українського народу.

Історична доля Криму, Причорномор’я, Приазов’я, Правобережної України та Західної Волині.

1. Причини анексії Росією Криму. Перебіг подій та наслідки.
2. Хід інкорпорації Росією Північного Причорномор’я та Приазов’я.
3. Вступ російсько-українських військ на Київщину, Брацлавщину, Поділля і Східну Волинь у 1792 р. Хід воєнних дій.
4. Перебіг включення Правобережної України і Західної Волині до складу Російської імперії та перші адміністративно-політичні зміни на їх території.

Соціально-економічний розвиток України у XVIII ст.

1. Територія і населення України у XVIII ст.
2. Розвиток елементів капіталізму в сільському господарстві та аграрних відносинах.
3. Промисловість і мануфактурне виробництво.
4. Розвиток міст і торгівлі.
5. Характер еволюції соціальної структури населення та перебіг процесу закріпачення селянства.
6. Особливості формування національної буржуазії у XVIII ст.
7. Політичне становище та адміністративний устрій Правобережної України і західноукраїнських земель.
8. Фільваркове господарство
9. Становище міста на Правобережжі та західноукраїнських землях у XVIII ст. Розвиток торгівлі, ремесла, промислів.

Соціальні та національні рухи у XVIII ст.

1. Особливості, характер, мета і рушійні сили гайдамацьких виступів у першій половині XVIII ст.
2. Повстання 1734-1737 рр.
3. Гайдамацькі виступи в кінці 30-х – 40-х рр. Повстання 1750 р.
4. Особливості гайдамацького руху у 50-60-ті рр.
5. Коліївщина. М.Залізняк та І.Гонта.
6. Соціальні виступи українського населення на Правобережжі у 70-80-х рр. “Волинська тривога”.
7. Соціальні рухи на Лівобережжі, Слобожанщині, Запоріжжі в першій половині XVIII ст.
8. Соціальні виступи народних мас на західноукраїнських землях. Соціальна суть опришківства.
9. Перебіг соціальних виступів населення в 60-70-ті рр. XVIII ст.
10. Перебіг соціальної боротьби на Лівобережжі, Слобожанщині, Півдні в останній чверті XVIII ст.: мотиви, характер, особливості.

Еволюція суспільно-політичної думки в Україні у XVIII ст.

1. Особливості суспільно-політичної думки в першій половині XVIII ст.
2. Державницькі ідеали в суспільно-політичній думці другої половини XVIII ст. “Історія Русів”.
3. Просвітництво в Україні: ідеї та люди.
4. Вплив Великої французької буржуазної революції на суспільно-політичну думку в Україні кінця XVIII ст.

Культура України ХVІІІ ст.

1. Освіта і наука.
2. Фольклор. Література.
3. Театр. Музика.
4. Архітектура. Образотворче мистецтво.

Криза кріпосницької системи і розвиток нових соціально-економічних відносин на українських землях першої половини ХІХ ст.

1. Зміни в політико-адміністративному устрої України. Територія і населення.
2. Сільськогосподарське виробництво і характер аграрних відносин.
3. Розвиток промисловості та формування нових виробничих відносин.
4. Розвиток міст, як центрів виробництва і торгівлі.
5. Соціальна структура українського суспільства у першій половині ХІХ ст.

Національне відродження у першій половині ХІХ ст.

1. Україна у Вітчизняній війні 1812 р.
2. Перші мовознавчі дослідження. Дискусія про українську мову в 30-40-х роках.
3. Становлення українознавства як науки.
4. Становлення Української національної літератури. Харківська школа романтиків.
5. Становлення української історичної науки. Формування наукових центрів (Київ, Харків, Одеса).
6. Дослідження історії Києва. М.Ф.Берлінський та ін.
7. Причини та особливості національного відродження в західноукраїнських землях. Перемишльська група.
8. Діяльність “Руської трійці”. М.Шашкевич, Я.Головацький, І.Вагілевич.

Рух декабристів в Україні.

1. Передумови дворянського опозиційного руху. Формування революційних поглядів майбутніх декабристів.
2. Перші таємні союзи антисамодержавного та антикріпосницького спрямування: утворення, склад, діяльність, програмні документи.
3. Програмні документи Південного таємного товариства і “Товариства об’єднаних слов’ян”.
4. Виступ Чернігівського полку і поразка повстання. Значення декабристського руху для України.

Політизація українського національного руху в першій половині ХІХ ст.

1. Опозиційність масонських лож.
2. Політичний гурток у Харкові й політизоване вільнодумство в Ніжинській гімназії.
3. Польський визвольний рух і Україна. Діяльність таємної організації “Співдружність польського народу” на Правобережній Україні.
4. Українське питання в польському соціально-політичному русі наприкінці 30-х – середині 50-х рр.
5. Вплив революційних подій 1848 р. в Європі на суспільно-політичний український рух в Австрії. Виступи українських селян.

Кирило-Мефодіївське товариство.

1. Причини створення і склад товариства.
2. Програмні документи і розкрити практичну діяльність членів товариства.
3. Історичне значення діяльності товариства.
4. Місце Тараса Шевченка в українському національному русі.

Українська культура першої половини ХІХ ст.

1. Утиски української культури.
2. Наука і освіта.
3. Мистецтво.
4. Традиційно-побутова культура.

Відміна кріпацтва і демократичні буржуазні реформи на українських землях другої половини ХІХ ст.

1. Україна в Кримській війні 1854 – 1855 рр.
2. Піднесення внаслідок поразки царизму антикріпосницького і суспільно-політичного рухів.
3. Селянська реформа 1861 р.: підготовка та проведення в українських губерніях.
4. Розвиток сільського господарства.
5. Військова, судова, земська, міська та фінансова реформи.

Індустріалізація промисловості в другій половині ХІХ ст. Соціальні зміни.

1. Особливості розвитку гірничодобувної, металургійної, металообробної та машинної індустрії.
2. Характер зрушень в легкій і харчовій промисловості.
3. Розвиток міст і торгівлі.

Суспільно-політичний та національний рухи в українських землях.

1. Місце української Громади Петербурга в суспільно-політичному русі України.
2. Журнал “Основа”. Головні тематичні напрямки журналу.
3. Перший етап Громадівського руху. Діяльность громадівців.
4. Польське повстання 1863-1864 рр. та реакція на нього української громадськості.
5. Особливості другого етапу Громадівського руху.
6. Місце М. Драгоманова в суспільно-політичному русі України останньої третини XIX ст. Біографія і творчість українського мислителя.
7. Причини активізації громадівського студентського руху в 90-х роках.
8. Зміст опозиційної діяльності земств.

Політична діяльність таємних організацій, гуртків і груп в Україні другої половини ХІХ ст.

1. Харківсько-Київське таємне товариство 1856-1860 рр.
2. Народницький рух 1871-1878 рр.
3. Рух народників у 1879-1889 рр. Зв’язки з громадівськими організаціями.
4. Поширення марксизму і зародження соціал-демократизму.

Зміни у соціальній та національній структурі української нації другої половини ХІХ ст.

1. Народонаселення українських земель наприкінці ХІХ ст.
2. Міграція українців в межах Російської імперії.
3. Еміграція українців в США, Канаду, Бразилію та Аргентину.

Західноукраїнські землі в другій половині ХІХ ст.

1. Українське відродження в західноукраїнських землях в другій половині ХІХ ст.
2. Український народовський рух між москвофілами і польським національним рухом.
3. Створення перших політичних партій в Галичині: умови і перспективи.

Українська культура другої половини ХІХ ст.

1. Освіта, наука, література.
2. Мистецтво: театральне, музичне і образотворче.
3. Фольклор, побут та народне декоративно-ужиткове мистецтво.

Економічний та суспільний розвиток України в 1900 – 1913 рр.

1. Характерні риси промислового розвитку України на початку ХХ ст.
2. Особливості розвитку капіталізму в сільському господарстві.
3. Виникнення та становлення багатопартійної системи.
4. Революційні події 1905 – 1907 рр.
5. Столипінська аграрна реформа та особливості її проведення в Україні.
6. Національно-визвольний рух у 1910 – 1914 рр.

Україна в роки Першої світової війни (1914 – початок 1917 рр.).

1. Україна в планах імперіалістичних держав.
2. Воєнні дії на території України та участь у них українських національних формувань. Антиукраїнська політика царської адміністрації на західноукраїнських землях.
3. Вплив війни на соціально-економічне становище та культуру України.
4. Опозиційний рух.

Революційний рух і державне будівництво в Україні у добу Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.).

1. Історіографія доби Центральної Ради.
2. Соціально-економічне становище в Україні напередодні і після повалення самодержавства.
3. Утворення і діяльність Центральної Ради (березень – жовтень 1917 р.). Її політичний склад. І та ІІ Універсали. М.Грушевський, В.Винниченко.
4. Проголошення ІІІ – IV універсалів Центральної Ради.
5. Наступ більшовицьких військ, бій під Крутами, повстання на “Арсеналі”.
6. Причини занепаду та історичне значення Центральної Ради.

Українська держава за гетьманування Павла Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.).

1. Політика німецьких і австро-угорських воєнних властей в Україні.
2. Особливі тенденції розвитку Української держави за гетьманування П. Скоропадського. Внутрішня політика П. Скоропадського.
3. Зовнішньополітичний курс Української держави.
4. Позиції Антанти щодо Української держави.
5. Гетьманат в процесі відновлення української державності.

Відродження Української Народної Республіки під проводом Директорії.

1. Історіографія проблеми.
2. Падіння гетьманського режиму. Утворення Директорії.
3. Внутрішня політика Директорії.
4. Зовнішня політика Директорії.
5. Причини поразки та історичне значення Директорії.
6. Володимир Винниченко, Симон Петлюра.

Західноукраїнська Народна Республіка.

1. Передумови виникнення ЗУНР. Розпад Австро-Угорської імперії та проголошення ЗУНР.
2. Причини Листопадової національно-демократичної революції (1918 р.). Проголошення акту злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919 р.
3. Державотворчі перетворень ЗУНР.
4. Законодавчу діяльність ЗУНР.
5. Причини падіння ЗУНР.

Встановлення радянської влади (листопад 1918 – 1920 рр.).

1. Внутрішня політика Раднаркому УСРР. “Комуністичне” будівництво.
2. Селянські повстання проти більшовицького режиму. Н.Махно, М.Григор’єв, отаман Зелений (Д.Терпило).
3. Окупаційний денікінський режим на Україні.
4. Встановлення однопартійної системи в радянській Україні.
5. Радянсько-польська війна 1920 р.
6. Підсумки та уроки революції та громадянської війни в Україні.

Українська СРР в роки нової економічної політики (1921 – 1928 рр.).

1. Політичне становище та соціально-економічний розвиток Української РСР на початку 20-х років. Перехід до НЕПу. Економічна та політична сутність НЕПу.
2. Входження Української РСР до складу Союзу РСР.
3. Релігійне життя в радянській Україні у 20-х рр. ХХ ст.
4. Початок українізації: суперечливість процесу.
5. Голод 1921-1923 рр. в Україні.
6. Українська культура у 1921-1928 рр. Розстріляне відродження.

Україна на етапі утвердження тоталітарного режиму (1929 – 1939 рр.).

1. Промисловий розвиток республіки на засадах планової економіки.
2. Запровадження колгоспного ладу в Україні.
3. Суспільно-політичний розвиток Української РСР в 1929-1938 рр.: зміни в соціально-класовій структурі суспільства; запровадження тоталітарного режиму та його вплив на суспільно-політичне життя республіки; кінець українізації. Політичні процеси 30-х рр. в Україні.
4. Національно-політичні аспекти голоду 1933 р. та соціально-демографічні наслідки голоду для України.
5. Утвердження тоталітарної системи та її вплив на суспільно-політичне та духовне життя в Україні.
6. Політичні процеси в УРСР. (СВУ, УНЦ, УВО, БУНП).
7. Відносини церкви й держави у 1929 – 1939 р.

Західноукраїнські землі в 20-30 роках.

1. Політичне та соціально-економічне становище західноукраїнських земель в умовах польської окупації. Пацифікація.
2. Суспільно-політичне життя. Діяльність політичних партій: УНДО, КПЗУ, УВО-ОУН.
3. Політично-правовий статус Північної Буковини під владою Румунії.
4. Культурно-просвітницький рух. Діяльність економічних, спортивних та дитячих товариств.
5. Діяльність УГКЦ, постать митрополита А.Шептицького.
6. Відносини Західної України із УРСР.

Україна в перші роки Другої світової війни (1939—1941 рр.).

1. Загострення міжнародних відносин. Дипломатична війна Сталіна та Гітлера. Українське питання у міжнародній політиці напередодні та на початку війни.
2. Початок Другої світової війни. Політика сталінського керівництва на західноукраїнських землях.
3. Україна напередодні нападу гітлерівської Німеччини.
4. Напад нацистської Німеччини на СРСР. Україна у плані
5. Оборонні бої на території України. Урядові та народні зусилля по переводу країни на воєнний лад. Причини поразки радянських Збройних Сил.

Рух опору в Україні (1941 – 1944 рр.).

1. Нацистський окупаційний режим на території України.
2. Спроби фашизації системи народної освіти.
3. Створення підпільних організацій і партизанських загонів на території України та їх бойова діяльність. Патріотичний антифашистський рух українського народу (1941-1942 рр.).
4. Акт відновлення державності України від 30 червня 1941 р.
5. Діяльність уряду Я. Стецька.
6. Особливості національно-визвольного руху в західному регіоні.
7. Особливості створення та діяльності Українського повстанської армії (УПА).
8. Партизанський та підпільний рух в Україні (1943 – 1944 рр.).

Визволення України від гітлерівських окупантів. Завершення Другої світової війни (1943 – 1945 рр.).

1. Початковий етап визволення території України. Вихід радянських військ до Дніпра. Визволення Києва.
2. Особливості розгортання боїв на Правобережній Україні, визволення західних областей та Закарпаття.
3. Перехід України до мирного будівництва та наслідки Другої світової війни для республіки.

Українська РСР у повоєнні роки (1945 – 1953 рр.).

1. Політична система в Україні в умовах переходу від війни до миру.
2. Відбудова економіки та сільського господарства. Голод 1946-1947 років: причини та уроки.
3. Західноукраїнські землі в повоєнні роки. Загострення політичної боротьби.
4. Повоєнний сталінський режим. Ідеологічний наступ сталінізму.

Політичні, економічні та національно-культурні зміни в Україні 50-х — першої половини 60-х рр.

1. Початок десталінізації та демократизація суспільно-політичного життя в Україні в другій половині 50-х – початку 60-х рр.
2. Основні причини виникнення “шестидесятників” в Україні. Особливі тенденції руху опору шестидесятників у 1965 – 1968 рр.
3. Розвиток господарства України в другій половині 50-х-першій половині 60-х рр.
4. Пошук шляхів прискорення розвитку економіки і соціальної сфери: економічні, аграрні реформи, їх незавершеність та уроки.

Наростання застійних явищ та криза тоталітарної системи (друга половина 60-х —середина 80-х рр.).

1. Економічні реформи 60-х років та їх незавершеність.
2. Наростання кризових явищ в соціально-економічному і політичному розвитку республіки 70-х – 80-х років.
3. Національне питання в Україні в 70-х рр.
4. Виникнення та особливості Гельсінського правозахисного руху в Україні (1976 – початок 80-х рр.).
5. Трансформація опозиційного руху.

Українська РСР в роки “перебудови” (квітень 1985 – серпень 1991 рр.).

1. Курс М.С. Горбачова на оновлення соціалізму і його реалізація в Україні. В.В.Щербицький.
2. Формування багатопартійної системи. Проблеми і перспективи розвитку партій та громадсько-політичних рухів в республіці.
3. Реформа політичної системи в Україні.

Україна в умовах незалежності (серпень 1991 – 2008 рр.).

1. Проголошення незалежності України, введенню інституту президентства та реформи виконавчої влади.
2. Проблеми досягнення реального економічного суверенітету. Причини та наслідки Жовтневої (1992 р.) урядова криза та економічні концепції її подолання. Уряд Л.Д. Кучми.
3. Причини виникнення “Помаранчевої революції”. Партії та рухи в Україні.
4. Політичне протистояння та криза влади в Україні. Діяльність урядів Ю. Тимошенко, Ю. Єханурова, В. Януковича.
5. Характеристика зовнішньополітичних пріоритетів України на період 2005 – 2008 рр.