Еволюціонізм (еволюційна школа)— напрям в антропології і етнографії, прибічники якого передбачали існування універсального закону суспільного розвитку, що полягає в еволюції культури від нижчих форм до вищих, від дикості до цивілізації і так далі. Головна ідея еволюціоністів полягала в переконанні про повну тотожність історичних доріг різних народів. Історію еволюціоністи розглядали як суму незалежних еволюцій одиничних елементів культури і соціальної структури. Інтерес до еволюційних ідей в світовій науці про суспільство і культуру не залишався незмінним. Після широкого їх поширення наприкінці 19 ст. цей напрям представлявся мало не єдиною, універсальною теорією для пояснення соціально-культурних явищ і процесів. Проте вже на початку 20 ст. накопичуються багаточисленні факти, непіддатливі еволюційній інтерпретації.

Зародження еволюціонізму

Поява дисципліни, що систематично вивчала культури як особливі форми організації життя людини і що регулярно існувала у ряді європейських країн, зазвичай датується приблизно 50-ми роками XIX ст. Це не означає, що донині не було культурологічних концепцій і що особливості життєдіяльності різних народів не були предметом аналізу істориків, філософів, географів і так далі. Йдеться про формуванні самостійної дисципліни, що дослідила історичний розвиток культур, здійснювала порівняльний аналіз їх різних типів, вивчала закономірності функціонування і структурної організації, взаємодію з природними умовами.

Декілька пізніше, в кінці XIX ст., були засновані кафедри в університетах і навіть створені цілі інститути, головним завданням яких було вивчення культур в історичному і структурно-функціональному аспектах. Незалежно від способу, методу, наочної області досліджень всі вони спиралися на описи самих різних сторін життя і побуту багаточисельних народів, що населяли у минулому Землю і що живуть на ній понині (конкретно-етнографічні дослідження). Для систематизації, узагальнення конкретно-емпіричних даних використовувалися різні методи, прийоми, створювалися теорії культур, культурологічні концепції, що упорядковують всілякі розрізнені відомості в єдину цілісну картину.

Оформленню вивчення культур в самостійну дисципліну сприяли ряд обставин і історичних умов. Серед них необхідно виділити принаймні три моменти. Перший — це відкриття європейцями в XVIII — XIX ст. все нових і нових земель і продовження колоніальної експансії Англією (проникнення до Південної Африки, поступове підкорення Індії, захват Індонезії і т. д.), Францією (підкорення Алжіру, захват ряду архіпелагів до Полінезії (Таїті), захвату Південного В’єтнаму) і так далі Розширення економічних і господарських контактів вело до швидкого зростання етнографічних відомостей. В свою чергу зростання економічного впливу породило необхідність дослідження культур народів для забезпечення управління ними. Другий момент — це розробка проблем історії і теорії культури в працях філософів епохи Освіти. Маються на увазі ідеї географічного детермінізму, основна теза якого: людина, народи, звичаї — продукти дії навколишніх природних умов (Монтеськье).Широко поширилася теорія «благородного дикуна», що живе за природними законами природи (Руссо, Дідро і ін.). Тоді ж була розроблена схема загальноісторичних стадій культурного розвитку (Тюрго, Вольтер, Кондорсе). Окрім цього, робилися спроби поєднати ці загальнолюдські стадії розвитку з ідеєю національної своєрідності кожного конкретного народу, високій цінності кожної конкретної культури (Гердер).

І нарешті, остання обставина — це затвердження еволюційного світогляду завдяки появі гіпотези космогонії І. Канта (1755) і П. Лапласа (1796) в астрономії, еволюційного підходу в геології Ч. Лайелля (1830—1833) і ін. Особливе значення мало вживання принципу розвитку в біології Ж. Ламарком (1809), К. Бером (1829—1837) і побудова загальноорганічної теорії еволюції Ч. Дарвіном і А. Уоллесом (50-і роки).Тому, природно, ідея еволюції, розвитку, що брала перемогу в різних галузях знання і витісняла з них напівбогословські погляди, проникла в область вивчення людини і культури.

Основні положення еволюціонізму

1. Класична еволюціоністська теорія наполягала на існуванні універсального закону розвитку людських культур.

2. Людський рід єдиний, тому всі люди мають приблизно одні і ті ж розумові здібності і в схожих ситуаціях прийматимуть приблизно аналогічні рішення, що у свою чергу визначає одноманітність культури на схожих рівнях розвитку;

3. У людському суспільстві має місце безперервний розвиток, тобто прямолінійний процес переходу від простого до усе складнішому. Таким чином суспільний розвиток йде за законами еволюції;

4. Розвиток будь-якого культурного елементу спочатку зумовлений, оскільки його пізніші форми формуються і зароджуються в раніших. При цьому розвиток будь-якої культури багатоступінчастий, а рівні і стадії розвитку єдині для всіх культур у світі;

5. Культурні відмінності народів викликані їх різними рівнями розвитку, а всі народи і всі культури сполучені між собою в один безперервний еволюційний ряд, що прогресивно розвивається;

6. Первісне суспільство, з точки зору еволюціоністів, мало єдині для всіх народів соціальні, культурні і економічні моделі. А сучасні неписьменні народи розглядалися як пережиток древніх часів. Передбачалося, що вивчення їх культури веде до реконструкції культури первісного суспільства в цілому.

Основні принципи вивчення суспільства і культури

Поняття «еволюція» стало використовуватися в Англії 17 ст. для позначення впорядкованої послідовності подій, причому такий, в котрій вихід якимось чином міститься усередині неї із самого початку. Таке вживання поняття відображало превалюючий філософський погляд на природу зміни. Починаючи з Арістотеля, у філософському середовищу була поширена віра в те, що речі змінюються відповідно внутрішньому принципу розвитку, котрий вважався втіленим в «сім’ї» або «герме». Цю точку зору розділяли Лейбніц, Кант, Гегель. Вона була ключовою в раціональному поясненні динаміки форм життя, починаючи з 18 ст. В 19 столітті еволюційні погляди укорінялися в поясненні існування суспільства і культури. Базу соціально-культурного классичного еволюціонизму заклали такі мислителі, як Спенсер, Тайлор, Морган. Вони визначили і основні принципи вивчення суспільства і культури.

По-перше, була обгрунтована можливість соціальної науки. Основоположники еволюціонізму вважали можливим зробити культуру людства об’єктом пояснення в термінах наукових підстав і законів, вважаючи, що вона породжена природними причинами, і її динаміка закономірна. Це відрізняло їх від попередників, що рахували історію людства послідовністю унікальних подій, непіддатливих об’єднанню в регулярні послідовності.

По-друге, вони визначили джерела даних, на котрих до цих пір базується реконструкція еволюції: археологічні дані, непосредств. спостереження «примітивних» суспільств. Правда, подібного роду джерела використовувалися у той час довільно, не в рівній мірі, не систематично.

По-третє, до цього часу в дослідженні еволюції суспільства і культури затвердився порівняльний метод. До моменту появи антропології він вже існував в біології і філології. І хоча еволюціонізм у цей період він не був систематічним образом сформульований, в дослідницькій практиці порівняння використовувалися постійно.

Критика еволюціонізму

У міру подальшого розвитку науки і відповідно накопичення нових фактичних даних до кінця XIX століття всі більшою мірою стали виявлятися слабкі сторони еволюціонізму, що вступили в протиріччя з фактами реального життя. Зібраний новий етнографічний матеріал часто не підтверджував еволюціоністські положення.

1. Гіпотеза про єдину логіку історичного процесу не відповідала філософським установкам позитивістів і прибічників інших течій. Так, наприклад, багато істориків, спираючись на конкретні факти, зайняли позицію, названу ідеографічной. З цієї точки зору історичні події мають обмежений і випадковий характер. Деякі критики еволюціонізму звертали увагу на абстрактність концепції універсального закону розвитку людських культур і стверджували про існування лише окремих процесів (міграція, урбанізація і т. д.). Ті ж, хто визнавав існування історичних моделей, обмежував їх епохою, народом або країною і т. д., відмовлялися визнавати існування глобальних історичних законів.

2. Критики звертали увагу на зневагу еволюціоністами фактами багаточисельних криз, повних колапсів держав і цивілізацій.

3. Прибічники культурного релятивізму вказували на унікальність кожного етносу і у зв’язку з цим неможливість ранжирувати їх за єдиною шкалою диференціації, зрілості або прогресивності. З цієї позиції багато незахідних суспільств, які можуть здатися європейцям відсталими, такими не є, вони просто відмінні від західних.

4. Діффузіоністи вказували на ігнорування еволюціоністами факту впливу прямого втручання (колонізація, завоювання, міграції, демонстративні ефекти і т. д.) на процеси соціальних змін, оскільки в результаті вищезгаданих процесів часто відбувається пропуск або прискорене проходження стадій розвитку суспільства.